Hukuki Makaleler

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konulur?

Aile Konutu Şerhi Nedir - teko hukuk çorlu

Aile konutu şerhi, Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi kapsamında düzenlenen ve aile birliğinin korunmasını amaçlayan bir hukuki mekanizmadır. Bu şerh, aile konutunun, eşlerin birlikte rızası olmadan satılmasını, devredilmesini veya üzerinde ipotek tesis edilmesini engeller. Aile konutu, eşlerin ve çocukların birlikte yaşadığı, sosyal ve ekonomik yaşamlarını sürdürdüğü, ortak yaşam alanı olarak tanımlanır.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi, aile konutu şerhinin hukuki dayanağını oluşturur. Bu maddeye göre, aile konutu olarak belirlenen taşınmaz üzerindeki tasarruf işlemleri, diğer eşin rızasına bağlıdır. Eğer rıza verilmezse, yapılan tasarruf işlemleri geçersiz sayılır. Bu düzenleme, aile konutunun korunmasını ve aile bireylerinin mağdur olmasını önlemek amacıyla getirilmiştir.

Aile konutu şerhinin temel amacı, aile bireylerinin barınma hakkını korumaktır. Eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutu üzerinde tasarrufta bulunamaz. Bu düzenleme, ailenin güvenli bir şekilde barınmasını ve aile içi huzurun korunmasını sağlar. Aynı zamanda, eşlerin birbirlerinin mülkiyet haklarına saygı göstermelerini ve ortak karar almalarını teşvik eder.

Aile konutu şerhinin uygulanabilmesi için, konutun aile konutu olduğunun tapu siciline kaydedilmesi gereklidir. Bu işlem, tapu müdürlüğüne başvurularak yapılır. Başvuru sırasında, konutun aile konutu olduğunu belgeleyen evlilik cüzdanı veya benzeri belgeler sunulmalıdır. Şerh tapu kütüğüne işlendiğinde, üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder ve bu sayede konutun korunması sağlanır.

Aile Konutu Şerhi Eşin Ölümü

 1. Aile Konutu Şerhi’nin Devamlılığı 

Eşlerden birinin ölümü halinde, aile konutu şerhi kendiliğinden sona ermez. Sağ kalan eşin barınma hakkının korunması amacıyla, aile konutu şerhi devam eder. Bu düzenleme, sağ kalan eşin konutunu kaybetmemesi ve aile düzeninin bozulmaması için önemlidir. Sağ kalan eş, tapu sicilinde yer alan aile konutu şerhinin devamını talep edebilir.

Miras Hukuku ile İlişkisi 

Eşin ölümü halinde, aile konutu, miras hukukuna tabi olur. Ancak, Türk Medeni Kanunu’nun 240. maddesi uyarınca, sağ kalan eş, aile konutunun kendisine özgülenmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu talep, miras paylaşımı sırasında dikkate alınır ve aile konutu sağ kalan eşe özgülenir. Böylece, sağ kalan eşin barınma hakkı korunmuş olur.

Sağ Kalan Eşin Hakları 

Sağ kalan eş, aile konutu üzerinde oturma hakkı (intifa hakkı) talep edebilir. Bu hak, miras paylaşımı sırasında aile konutunun kendisine özgülenmesini içerir. Sağ kalan eşin oturma hakkı, mirasçılar arasında yapılacak paylaşımda göz önünde bulundurulur ve bu hak, sağ kalan eşin yaşam boyu devam eder.

Tapu Sicilindeki Durum 

Eşin ölümü durumunda, sağ kalan eşin talebi üzerine, aile konutu şerhi tapu sicilinde korunur. Tapu müdürlüğüne yapılacak başvuru ile, eşin ölümüne rağmen aile konutunun sağ kalan eş adına korunması sağlanır. Bu işlem, sağ kalan eşin konut üzerindeki haklarını güvence altına alır ve mirasçılar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları önler.

Aile Konutu Şerhinin Sona Ermesi 

Sağ kalan eşin talebi veya rızası olmadan, aile konutu üzerindeki şerh kendiliğinden kaldırılmaz. Ancak, sağ kalan eşin de ölümü veya konutun satışı gibi durumlarda şerh sona erer. Ayrıca, sağ kalan eşin konutu terk etmesi veya başka bir konuta taşınması halinde, şerh geçerliliğini yitirir.

Aile Konutu Şerhi Faydaları Nedir?

Aile Birliğinin Korunması 

Aile konutu şerhi, aile birliğinin korunmasına büyük katkı sağlar. Eşlerin birlikte yaşadığı konut, ailenin en temel yaşam alanıdır. Bu şerh, eşlerin birbirlerinin rızası olmadan konut üzerinde tasarrufta bulunmalarını engelleyerek, aile düzeninin bozulmasını önler. Böylece, aile bireylerinin barınma hakkı korunur ve aile içi huzur sağlanır.

Eşler Arası Eşitlik 

Aile konutu şerhi, eşler arasında eşitliği sağlar. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutunu satamaz, devredemez veya ipotek ettiremez. Bu düzenleme, eşlerin konut üzerindeki haklarının korunmasını ve eşit karar alma süreçlerinin teşvik edilmesini sağlar. Böylece, özellikle ekonomik açıdan daha zayıf olan eşin hakları korunur.

Çocukların Barınma Hakkının Güvencesi 

Aile konutu şerhi, çocukların barınma hakkını da güvence altına alır. Aile konutunun korunması, çocukların eğitim ve sosyal hayatlarının istikrarlı bir şekilde devam etmesine olanak tanır. Ebeveynlerin birlikte rızası olmadan konutun satılamaması, çocukların yaşadığı ortamın sürekliliğini sağlar ve onların gelişimini destekler.

Ekonomik Güvenlik 

Aile konutu şerhi, ailenin ekonomik güvenliğini de artırır. Eşlerden birinin habersizce konutu satması veya ipotek ettirmesi, ailenin mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu şerh, böyle durumları önleyerek, ailenin ekonomik istikrarını ve güvenliğini korur. Eşlerin ortak malvarlıkları üzerindeki hakları güvence altına alınmış olur.

Miras Hukukunda Koruma 

Aile konutu şerhi, miras hukuku açısından da önemli bir koruma sağlar. Eşlerden birinin ölümü durumunda, sağ kalan eşin konut üzerindeki hakları korunur. Sağ kalan eş, aile konutunun kendisine özgülenmesini veya üzerinde oturma hakkını (intifa hakkı) talep edebilir. Bu düzenleme, sağ kalan eşin ve çocukların konutlarını kaybetmemesini ve miras paylaşımında adaletin sağlanmasını temin eder.

Kadının Korunması 

Türkiye’de, aile konutu şerhi özellikle kadınların korunması açısından büyük önem taşır. Ülkemizde geleneksel olarak, mülkiyet hakları ve ekonomik güç genellikle erkeklerin elinde toplanmıştır. Aile konutu şerhi, kadınların konut üzerindeki haklarını güvence altına alır ve onların ekonomik açıdan savunmasız kalmasını önler. Böylece, kadınların barınma hakkı ve ekonomik güvenliği sağlanmış olur.

Hukuki Güvenlik ve İstikrar 

Aile konutu şerhi, hukuki güvenlik ve istikrar sağlar. Tapu siciline işlenen şerh, üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder. Bu durum, konutun habersizce satılması veya devredilmesi riskini ortadan kaldırır. Eşlerin ve çocukların barınma hakkı güvence altına alınırken, hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilir. Aile konutu şerhi koydurmak ve olası doğacak olan davalar için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Aile konutu şerhi konulmuş taşınmazlar üzerine konulmuş ipoteklerde de aile konutu şerhi evin satılmasını önlemektedir. Eğer bu şerh konulmamış ise bu konuda aile konutu tespit davası (menfi tespit davası) açılarak satış önlenebilir.

Aile Konutu Şerhi Tesisi Nedir ?

Aile konutu şerhi tesisi, aile konutunun eşlerin birlikte rızası olmadan satılmasını, devredilmesini veya ipotek edilmesini engellemek amacıyla tapu siciline konulan bir kayıttır.

Şerhin Konulması Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesi için belirli bir prosedür izlenir. Bu süreç, aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 1. Başvuru
  • Şerhin tesisi için eşlerden biri, tapu müdürlüğüne başvuruda bulunur.
  • Başvuruda, aile konutunun tapu siciline aile konutu olarak işlenmesi talep edilir.
  • Başvuru sırasında, aile konutunun niteliğini ve eşlerin birlikte yaşadığını belgeleyen evlilik cüzdanı ve nüfus kayıt örneği gibi belgeler sunulmalıdır.
 2. Değerlendirme
  • Tapu müdürlüğü, başvuruyu ve sunulan belgeleri değerlendirir.
  • Konutun aile konutu niteliğini taşıyıp taşımadığı incelenir.
  • Belgelerde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmaması halinde, başvuru kabul edilir.
 3. Tapu Siciline İşlenme
  • Başvurunun kabul edilmesinin ardından, aile konutu şerhi tapu siciline işlenir.
  • Tapu kütüğünde, konutun aile konutu olduğuna dair şerh kaydı yapılır.
  • Bu şerh, üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder ve konutun satılması, devredilmesi veya ipotek edilmesi işlemlerini engeller.

Şerhin Hukuki Etkileri 

Aile konutu şerhi, tapu siciline işlendiğinde çeşitli hukuki etkiler doğurur:

 • Rıza Zorunluluğu
  • Eşlerden biri, diğerinin rızası olmadan aile konutunu satamaz, devredemez veya ipotek edemez.
  • Eşlerin birlikte rızası olmadan yapılan işlemler, geçersiz sayılır.
 • Üçüncü Kişilere Karşı Koruma
  • Aile konutu şerhi, tapu siciline işlendiğinde üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder.
  • Konutun üzerinde şerh olduğunu bilmeyen üçüncü kişilere karşı da hukuki koruma sağlar.

Aile Konutu Şerhi Tapu Nedir ?

Aile konutu şerhi tapu, aile konutu olarak belirlenen taşınmazın, eşlerin rızası olmadan devredilmesini, satılmasını veya ipotek edilmesini engelleyen bir hukuki işlemdir. Bu şerhin tapu siciline işlenmesi, konutun aile konutu olduğuna dair resmi bir kayıt oluşturur ve hukuki güvenlik sağlar.

Tapu sicili, taşınmaz malların mülkiyet ve diğer ayni haklarını gösteren resmi bir kayıttır. Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesi, konut üzerindeki hakların korunmasını ve üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade etmesini sağlar. Tapu siciline işlenen şerh, konutun aile konutu olduğunu ve bu nedenle belirli kısıtlamalara tabi olduğunu belirtir.

Aile Konutu Şerhinin Amacı Nedir ?

Aile Bütünlüğünü ve Barınma Hakkını Koruma 

Aile konutu şerhinin temel amacı, aile bütünlüğünü ve barınma hakkını korumaktır. Eşlerin birlikte yaşadığı konut, ailenin merkezi ve en temel yaşam alanıdır. Bu şerh, eşlerden birinin tek başına konut üzerinde tasarrufta bulunmasını engelleyerek, ailenin barınma hakkının korunmasını sağlar. Aile konutunun korunması, aile bireylerinin güvenli ve istikrarlı bir ortamda yaşamalarını temin eder.

Eşler Arası Eşitlik ve Karar Alma Süreçlerinin Desteklenmesi 

Aile konutu şerhi, eşler arasında eşitlik sağlama ve ortak karar alma süreçlerini destekleme amacını taşır. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutunu satamaz, devredemez veya ipotek ettiremez. Bu düzenleme, eşlerin konut üzerindeki haklarının korunmasını ve eşit karar alma süreçlerinin teşvik edilmesini sağlar. Özellikle ekonomik açıdan daha zayıf olan eşin haklarının korunması amaçlanır.

Çocukların ve Ailenin Ekonomik Güvenliğini Sağlama 

Aile konutu şerhi, çocukların ve ailenin ekonomik güvenliğini sağlama amacını taşır. Aile konutunun korunması, çocukların eğitim ve sosyal hayatlarının istikrarlı bir şekilde devam etmesine olanak tanır. Ayrıca, konutun habersizce satılması veya ipotek edilmesi gibi durumları engelleyerek, ailenin ekonomik istikrarını ve güvenliğini korur.

Miras Hukuku Kapsamında Koruma Sağlama 

Aile konutu şerhi, miras hukuku kapsamında da koruma sağlar. Eşlerden birinin ölümü durumunda, sağ kalan eşin konut üzerindeki hakları korunur. Sağ kalan eş, aile konutunun kendisine özgülenmesini veya üzerinde oturma hakkını talep edebilir. Bu düzenleme, sağ kalan eşin ve çocukların konutlarını kaybetmemesini ve miras paylaşımında adaletin sağlanmasını temin eder.

Kadının ve Zayıf Olan Eşin Korunması 

Türkiye’de, aile konutu şerhi özellikle kadınların ve ekonomik açıdan zayıf olan eşin korunması açısından büyük önem taşır. Geleneksel olarak, mülkiyet hakları ve ekonomik güç genellikle erkeklerin elinde toplanmıştır. Aile konutu şerhi, kadınların ve ekonomik açıdan zayıf olan eşin konut üzerindeki haklarını güvence altına alır ve onların ekonomik açıdan savunmasız kalmasını önler.

Hukuki Güvenlik ve İstikrarın Sağlanması 

Aile konutu şerhi, hukuki güvenlik ve istikrar sağlar. Tapu siciline işlenen şerh, üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade eder. Bu durum, konutun habersizce satılması veya devredilmesi riskini ortadan kaldırır. Eşlerin ve çocukların barınma hakkı güvence altına alınırken, hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilir.

Sosyal ve Ailevi Düzenin Korunması 

Aile konutu şerhi, sosyal ve ailevi düzenin korunmasına katkıda bulunur. Eşlerin birlikte rızası olmadan konut üzerinde tasarrufta bulunulmasını engelleyerek, aile içi huzuru ve düzeni sağlar. Aile bireylerinin birlikte karar almasını teşvik eder ve aile içi ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunur.

Aile Konutu Şerhi Olmayan Evin Satışı 

Aile konutu şerhi olmayan bir evin satışı, şerhli evlerin satışından farklı hukuki prosedürlere tabidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, aile konutu şerhi bulunmayan bir evin satışı, eşlerin rızası olmadan gerçekleştirilebilir. 

Fakat rızası olmayan diğer eş Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil davası açarak bu satışı iptal ettirebilir ve konutu tekrardan satan eşinin üzerine geçirtebilir. Bunun için davanın bir avukat tarafından açılarak takibi gerekmektedir. Bu tarz bir dava 2 ile 5 yıl arasında sürmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Aile Konutu şerhi bulunmayan ev için açılacak olan Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil davasında, evi satın alan kişinin satın alırken evin aile konutu olduğunu bilmesi gerekir. Eğer bilmiyorsa; tapuya güven ilkesi gereğince iyi niyeti korunacak ve satış iptal olmayacaktır.

Aile Konutu Şerhi İçin Gerekli Belgeler

Aile Konutu Şerhi Başvurusu 

Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesi için belirli belgelerin tapu müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Bu belgeler, başvurunun doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için önemlidir. Aile konutu şerhi başvurusunda bulunacak eşin, aşağıdaki belgeleri hazırlaması gereklidir:

 1. Kimlik Belgesi
  • Başvuruda bulunacak eşin kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, pasaport veya ehliyet) gereklidir.
  • Kimlik belgesi, başvurunun yapılabilmesi için tapu müdürlüğü tarafından kontrol edilir.
 2. Evlilik Cüzdanı veya Nüfus Kayıt Örneği
  • Evlilik cüzdanı veya nüfus kayıt örneği, başvuruda bulunacak eşlerin evli olduklarını ve aile birliğinin mevcut olduğunu gösterir.
  • Bu belge, aile konutunun eşlerin birlikte yaşadığı konut olduğunu kanıtlamak için gereklidir.
 3. İkametgah Belgesi
  • İkametgah belgesi, başvuruda bulunacak eşlerin aile konutunda ikamet ettiklerini kanıtlar.
  • Muhtarlıktan veya e-Devlet üzerinden alınabilecek bu belge, konutun aile konutu olduğunu göstermek için kullanılır.
 4. Tapu Senedi
  • Aile konutunun tapu senedi, başvuruda bulunacak eşin konutun mülkiyetine sahip olduğunu kanıtlar.
  • Tapu senedi, tapu müdürlüğüne sunulacak en önemli belgelerden biridir.
 5. Başvuru Dilekçesi
  • Başvuru dilekçesi, aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesini talep eden yazılı bir belgedir.
  • Dilekçede, başvurunun nedenleri ve talep edilen şerh açıkça belirtilmelidir.
  • Dilekçe, başvuruda bulunacak eş tarafından imzalanmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Aile konutu kiralanmış bir konut ise, kira kontratı da başvuru dosyasına eklenmelidir. Kira kontratı, konutun kullanım hakkının eşlere ait olduğunu kanıtlar.

Ek Belgeler 

Bazı durumlarda, tapu müdürlüğü ek belgeler talep edebilir. Bu belgeler, başvurunun doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için gereklidir:

Noter Onaylı Vekaletname: Başvuruyu yapacak eşin tapu işlemlerini başka bir kişiye devretmesi durumunda, noter onaylı vekaletname gereklidir. Vekaletname, vekil tayin edilen kişinin tapu işlemlerini gerçekleştirebilmesi için yasal yetki verir.

Başvuru Süreci Aile konutu şerhi için gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından başvuru süreci şu şekilde işler:

 1. Belgelerin Hazırlanması ve Kontrolü
  • Başvuruda bulunacak eş, gerekli belgeleri hazırlar ve eksiksiz olduğundan emin olur.
  • Tapu müdürlüğüne başvurmadan önce, belgelerin doğruluğu ve tamlığı kontrol edilmelidir.
 2. Tapu Müdürlüğüne Başvuru
  • Hazırlanan belgelerle birlikte tapu müdürlüğüne başvurulur.
  • Tapu müdürlüğü, belgeleri inceler ve başvurunun uygunluğunu değerlendirir.
 3. Şerhin Tapu Siciline İşlenmesi
  • Başvurunun kabul edilmesi halinde, aile konutu şerhi tapu siciline işlenir.
  • Tapu siciline işlenen şerh, konutun aile konutu olduğunu belirtir ve hukuki koruma sağlar.

Oturulmayan Eve Aile Konutu Şerhi

Türk Medeni Kanunu’na göre, aile konutu şerhi, eşlerin birlikte yaşadığı ve fiilen kullandığı konut için geçerlidir. Oturulmayan veya aile tarafından aktif olarak kullanılmayan bir eve aile konutu şerhi konulması mümkün değildir. Şerhin konulabilmesi için, evin aile bireyleri tarafından ikametgah olarak kullanılması şarttır.

 • Fiili Kullanım Şartı: Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenebilmesi için, konutun aile tarafından fiilen kullanılıyor olması gerekmektedir. Eşlerin konutta ikamet etmesi ve burayı ana yaşam alanı olarak kullanması, şerh için temel bir şarttır.
 • İkametgah Belgesi: Aile konutu şerhi başvurusunda, konutun aile tarafından kullanıldığını kanıtlamak için ikametgah belgesi gereklidir. Oturulmayan bir evde, bu belgenin sunulması mümkün olmayacağından, şerh işlemi gerçekleştirilemez.

Oturulmayan Evlerde Şerh Başvurusu Durumu 

Oturulmayan evlere aile konutu şerhi konulması talepleri, tapu müdürlüğü tarafından reddedilir. Şerhin amacı, aile bireylerinin fiilen ikamet ettiği ve günlük yaşamlarını sürdürdüğü konutun korunmasıdır. Bu nedenle, yazlık, kiraya verilmiş veya uzun süre kullanılmayan konutlar için aile konutu şerhi konulamaz.

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması 

Eğer aile konutu şerhi bulunan bir konut, artık aile tarafından kullanılmıyorsa, şerhin tapu sicilinden kaldırılması gerekmektedir. Şerhin kaldırılması için de belirli prosedürler ve belgeler gereklidir:

 1. Talep Dilekçesi: Şerhin kaldırılması için tapu müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunulmalıdır. Bu dilekçede, konutun artık aile tarafından kullanılmadığı ve şerhin kaldırılmasının talep edildiği belirtilmelidir.
 2. Gerekli Belgeler: Şerhin kaldırılması için, konutun artık aile tarafından kullanılmadığını kanıtlayan belgeler sunulmalıdır. Yeni ikametgah belgesi veya kira sözleşmesi sunmak yeterli olacaktır.

Oturulmayan Evlerin Korunması İçin Alternatif Yollar 

Oturulmayan evlerin korunması için aile konutu şerhi dışında alternatif hukuki yollar bulunmaktadır. Bu alternatifler, evin güvenliği ve mülkiyet haklarının korunması amacıyla kullanılabilir:

 • İpotek veya Rehin: Evin mülkiyetinin korunması için ipotek veya rehin işlemleri yapılabilir. Bu şekilde, evin habersizce satılması veya devredilmesi engellenebilir.
 • Kiralama Sözleşmeleri: Evin kiraya verilmesi durumunda, kira sözleşmeleri ile kiracının hakları ve ev sahibinin mülkiyet hakları korunabilir. Bu sözleşmeler, hukuki koruma sağlar ve evin kullanımını güvence altına alır.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konur ?

Aile Konutu Şerhinin Konulması İçin Gerekli Adımlar 

Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesi için belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir. İşte bu adımlar:

 1. Gerekli Belgelerin Hazırlanması
  • Kimlik Belgesi: Başvuruda bulunacak eşin kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, pasaport veya ehliyet) gereklidir.
  • Evlilik Cüzdanı veya Nüfus Kayıt Örneği: Evlilik cüzdanı veya nüfus kayıt örneği, başvuruda bulunacak eşlerin evli olduklarını ve aile birliğinin mevcut olduğunu gösterir.
  • İkametgah Belgesi: İkametgah belgesi, başvuruda bulunacak eşlerin aile konutunda ikamet ettiklerini kanıtlar.
  • Tapu Senedi: Aile konutunun tapu senedi, başvuruda bulunacak eşin konutun mülkiyetine sahip olduğunu kanıtlar.
  • Başvuru Dilekçesi: Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesini talep eden yazılı bir belgedir. Dilekçe, başvuruda bulunacak eş tarafından imzalanmalıdır.
 2. Tapu Müdürlüğüne Başvuru
  • Gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından, başvuruda bulunacak eş tapu müdürlüğüne giderek başvuruda bulunur.
  • Tapu müdürlüğüne sunulan belgeler, başvurunun doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etmek amacıyla incelenir.
 3. Başvurunun İncelenmesi
  • Tapu müdürlüğü, sunulan belgeleri ve başvuru dilekçesini inceler. Belgelerin eksiksiz ve doğru olması durumunda, başvuru kabul edilir.
  • Başvurunun kabul edilmesi halinde, aile konutu şerhi tapu siciline işlenir.
 4. Aile Konutu Şerhinin Tapu Siciline İşlenmesi
  • Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, tapu müdürlüğü aile konutu şerhini tapu siciline işler.
  • Bu şerh, tapu kaydına işlenerek konutun aile konutu olduğunu ve eşlerin rızası olmadan satılamayacağını, devredilemeyeceğini veya ipotek ettirilemeyeceğini belirtir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

 • Belgelerin Eksiksiz ve Doğru Olması: Başvuruda sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru olması gereklidir. Eksik veya hatalı belgeler, başvurunun reddedilmesine neden olabilir.
 • Başvurunun Doğru ve Tam Yapılması: Başvuru dilekçesinin doğru ve tam bir şekilde doldurulması önemlidir. Dilekçede, aile konutu şerhinin neden talep edildiği açıkça belirtilmelidir.
 • Tapu Müdürlüklerinin İşlem Süreleri: Tapu müdürlüklerinin işlem süreleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, başvuru sürecinin tamamlanması için belirli bir süre beklemek gerekebilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır ?

Aile konutu şerhinin tapu sicilinden kaldırılması için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Gerekli Belgelerin Hazırlanması
  • Kimlik Belgesi: Şerhi kaldırmak için başvuruda bulunacak eşin kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, pasaport veya ehliyet) gereklidir.
  • Başvuru Dilekçesi: Aile konutu şerhinin kaldırılmasını talep eden yazılı bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu dilekçe, başvuruda bulunacak eş tarafından imzalanmalıdır.
  • Eşin Rızası: Şerhin kaldırılması için diğer eşin de rızası gereklidir. Eşin rızası, noter onaylı bir belge ile kanıtlanmalıdır.
  • Mahkeme Kararı (Gerekliyse): Bazı durumlarda, özellikle boşanma veya vefat gibi olaylarda, mahkeme kararı gerekebilir. Mahkeme kararı, şerhin kaldırılması için tapu müdürlüğüne sunulmalıdır.
 2. Tapu Müdürlüğüne Başvuru
  • Gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından, başvuruda bulunacak eş tapu müdürlüğüne giderek başvuruda bulunur.
  • Tapu müdürlüğüne sunulan belgeler, başvurunun doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etmek amacıyla incelenir.
 3. Başvurunun İncelenmesi
  • Tapu müdürlüğü, sunulan belgeleri ve başvuru dilekçesini inceler. Belgelerin eksiksiz ve doğru olması durumunda, başvuru kabul edilir.
  • Başvurunun kabul edilmesi halinde, aile konutu şerhi tapu sicilinden kaldırılır.
 4. Aile Konutu Şerhinin Tapu Sicilinden Kaldırılması
  • Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, tapu müdürlüğü aile konutu şerhini tapu sicilinden kaldırır.
  • Şerhin kaldırılması, tapu kaydına işlenerek konutun artık aile konutu statüsünde olmadığını ve eşlerin rızası olmadan satılabileceğini, devredilebileceğini veya ipotek ettirilebileceğini belirtir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Aile konutu şerhinin tapu sicilinden kaldırılması sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

 • Belgelerin Eksiksiz ve Doğru Olması: Başvuruda sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru olması gereklidir. Eksik veya hatalı belgeler, başvurunun reddedilmesine neden olabilir.
 • Başvurunun Doğru ve Tam Yapılması: Başvuru dilekçesinin doğru ve tam bir şekilde doldurulması önemlidir. Dilekçede, aile konutu şerhinin neden kaldırılmak istendiği açıkça belirtilmelidir.
 • Tapu Müdürlüklerinin İşlem Süreleri: Tapu müdürlüklerinin işlem süreleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, başvuru sürecinin tamamlanması için belirli bir süre beklemek gerekebilir.

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar Aile konutu şerhinin kaldırılmasını gerektiren bazı durumlar şunlardır:

 • Boşanma: Eşlerin boşanması durumunda, aile konutu şerhi kaldırılabilir. Boşanma kararı ile birlikte, mahkeme kararı da tapu müdürlüğüne sunulmalıdır.
 • Eşin Vefatı: Eşlerden birinin vefatı durumunda, hayatta kalan eş aile konutu şerhinin kaldırılmasını talep edebilir. Bu durumda, ölüm belgesi ve diğer gerekli belgeler tapu müdürlüğüne sunulmalıdır.
 • Konutun Satışı veya Devri: Eşlerin rızası ile konutun satılması veya devredilmesi durumunda, aile konutu şerhi kaldırılabilir. Bu durumda, alıcı veya devralanın rızası da gereklidir.

Aile konutu şerhi, Aile konutu nedeniyle Tapu İptal ve Tescil davası ve aile konutu ile ilgili tüm sorularınız için uzman avukatlarımızla görüşerek destek alabilirsiniz. Whatsapp ve Telefon yoluyla iletişime geçerek hukuki danışmanlık talep edebilirsiniz.

YAZAN 

AV. ŞERİFCAN BADILLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir