Hukuki Makaleler

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü - tekohukuk

Hukukumuzda boşanma davaları çekişmeli ve çekişmesiz boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekişmesiz boşanma davasında taraflar evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle aralarında anlaşılması gereken hususlarda anlaştıklarını belirtir, iki tarafında ortak iradesi olduğundan mahkeme iddiaları ve olayları incelemeyerek tarafların evlilik birliğini sona erdirir. Çekişmesiz boşanma davası kısa sürmesi ve maddi yükünün taraflar için az olması sebebiyle genellikle tercih edilmektedir.

Çekişmesiz boşanma davası açılırken mahkemeye dava dilekçesine ek olarak tarafların ortak iradelerini içeren bir anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır. 

Anlaşmalı boşanma davasının zorunlu unsurları, boşanmanın mali sonuçlarının kararlaştırılmış olması ve henüz yetişkin olmayan çocukların velayet ve mali durumlarının kararlaştırılmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde, evlilik birliği içerisinde elde edilmiş mal ve varlıkların ne şekilde paylaştırıldığı, varsa çocukların velayet durumu, çocuklara ilişkin iştirak nafakası bedeli, talep ediliyorsa kadının veya erkeğin yoksulluk nafakası, talep ediyorlarsa kadının veya erkeğin maddi-manevi tazminatı gibi hususlar hakkında maddeler bulunmalıdır. Diğer konular hakkında da maddeler eklenebilir fakat zorunlu değildir.

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin kanun maddesi şu şekildedir:

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, çekişmesiz boşanma davası açılması için gerekli bir belgedir. İki tarafında anlaşması durumunda hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolü ile aile mahkemesinde dava açması gerekmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davasının zorunlu unsurları, boşanmanın mali sonuçlarının kararlaştırılmış olması ve henüz yetişkin olmayan çocukların velayet ve mali durumlarının kararlaştırılmasıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde çekişmeli herhangi bir durum kalmamalıdır. Mahkeme, anlaşmalı boşanma protokolünde yazan maddeleri uygun bulmalıdır. Eğer uygun bulmazsa bu maddelerde değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerin de taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir. Tarafların bu değişiklikleri de kabul etmesi halinde mahkeme tarafların boşanmalarına karar verir. Taraflar bu değişiklikleri düşünmek için mahkemeden süre isteyebilir ve mahkeme yeni bir duruşma günü vererek tarafların anlaşmalı boşanma iradelerinin olup olmadığını bir sonraki duruşmada sorabilir. 

Duruşmada iki tarafta anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiği takdirde mahkeme tarafların boşanmasına karar verecektir. Gerekçeli karar ise duruşmadan sonraki süreçte mahkeme tarafından yazılacaktır. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra taraflara ulaşan tebligatlara istinaden karara itiraz etmezlerse mahkemenin hükmü kesinleşecek ve taraflar boşanmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerden biri veya her ikisi birlikte bir dava dilekçesi, bir anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye başvurmalıdır. Yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

1. Taraflar

İşbu Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Protokol 17.01.2024 tarihinde aşağıda ad, soyadı ve diğer bilgilerine yer verilen taraflar arasında, birer nüshası taraflarda kalmak, bir nüshası Sayın Mahkemenize sunulmak üzere 3 (üç) orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

• ……………… T.C. kimlik numaralı, ……… ……. (Ad- Soyad Yazılacak)

Alipaşa Mah. Aday Sk. No:18/4 Çorlu/TEKİRDAĞ 

• ……………… T.C. kimlik numaralı, ……… ……. (Ad- Soyad Yazılacak)

Alipaşa Mah. Aday Sk. No:18/4 Çorlu/TEKİRDAĞ 

2. Giriş

Taraflar 20.08.2005 tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten 15.10.2007 doğum tarihli ………,11.01.2009 doğum tarihli ……….., 07.03.2015 doğum tarihli …….. isimli müşterek çocuklarıbulunmaktadır. Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun m.166/3 düzenlemesi kapsamında anlaşmalı olarak işbu Protokol kapsamında boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflardan …………., iş bu protokolün imzalanmasına mütakiben anlaşmalı boşanma davası açacaktır.

3. Müşterek çocukların velayeti annede kalacaktır. Davalı/Babanın kişisel ilişkisi her Cumartesi sabah 10:00 da alınıp  Pazar günü akşam 17:00’a  kadar,  Sömestr tatilinin başladığı günün yedinci günü sabahı saat 10:00 da alınıp bittiği günün akşamı saat 17:00’a kadar, Dini bayramlarda 2. Gün sabah 10:00 da alınıp bittiği günün akşamı saat 17:00’a kadar sağlanacaktır.

4. Tarafların birbirinden herhangi bir isim altında maddi-manevi tazminat talebi bulunmamaktadır.

5. Tarafların, birbirlerinden yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır.

6. Ortak konutta, …………, çocuklarıyla birlikte yaşayacaktır. Ortak konutta bulunan eşyalar ………’ye ait olacaktır. 

7. Müşterek çocuk ……….. için davalı/Baba aylık 2.500 TL (ikibinbeşyüztürklirası), ………..için davalı/Baba aylık 2.500 TL (ikibinbeşyüztürklirası), ……….. için davalı/Baba aylık 2.000 TL (ikibintürklirası) nafaka ödeyecektir. Bu miktarlar her yıl tüfe artış oranında arttırılacaktır.

Tarafların iş bu 7 madde dışında birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Boşanmanın iş bu şartlar altında gerçekleşmesini kabul etmektedirler.26.01.2024

​​​​​​​

​AD SOYAD​​​​​​AD SOYAD

​İMZA​​​​​​​İMZA

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı

Anlaşmalı boşanma protokolü nitelik olarak bir sözleşmedir. Fakat bu sözleşme tarafların tamamen serbest iradelerine dayanmamakta, mahkemenin de onay sürecinden geçmektedir. Bu nedenle mahkemenin onayladığı ve akabinde tarafları boşadığı bir anlaşmalı boşanma protokolü iki tarafı da bağlamaktadır. Taraflardan biri bu sözleşmenin unsurlarını, maddelerini kendi isteğiyle değiştiremez ve anlaşmalı boşanma protokolünü feshedemez. 

Anlaşmalı boşanma protokolü hakimin onayına dek bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmedir. Karar kesinleştikten sonra ise artık protokolden dönmek söz konusu değildir.

Mal paylaşımı konusunda kesin bir madde yoksa daha sonradan taraflar birbirine karşı mal rejimi davası açabilirler. Mal paylaşımı konusundaki maddeler kesin olup daha sonradan taraflar birbirine karşı mal taleplerinde bulunamayacaktır. Aynı şekilde yoksulluk nafakası talep etmediğini anlaşmalı boşanma protokolünde kabul eden bir eş, dava sonrasında eski eşine karşı nafaka davası açamayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası, dışarıdan bakıldığında kısa ve basit gibi görünse de çok fazla dikkat ve özen istemektedir. Bu nedenle bu alanda uzman bir boşanma avukatına başvurarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlatmalısınız. Dava açma süreci de ihmal edilmemeli ve yine bir boşanma avukatı tarafından dikkatle takip edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur ?

Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemenin verdiği kararın bir eki olup mahkemenin kararında da bu protokoldeki maddi ve diğer unsurlar yer almaktadır. Mahkemenin kararında geçen bu maddelere taraflar uymak zorundadır. Taraflar bu maddelere aykırılık yapmaları halinde bu aykırılıkların giderilmesi için icra dairesine başvurmak mümkündür.

Örneğin, protokolde yazan nafaka miktarı eksik ödenmekte veya hiç ödenmemekte ise karşı tarafa icra takibi başlatarak bu nafaka bedellerini alma hakkına sahipsiniz. Karşı taraf nafakayı ödemediği takdirde tazyik hapsi ile karşı karşıya kalacaktır. İcra dairesine başvurmadan önce mutlaka bir avukata danışmanız gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi ?

Anlaşmalı boşanma protokolü sunularak dava açılmış olsa dahi taraflar duruşmaya gitmeyerek veya duruşmada protokol maddelerini kabul etmediğini beyan ederek boşanma davasının çekişmeli olarak görülmesini isteyebilirler.

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma kararı kesinleşinceye kadar bozulabilmektedir. Taraflardan birinin boşanmaktan vazgeçmesi gibi hallerde mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar ki her aşamada protokol bozulabilir ve taraflar çekişmeli boşanma davasına da gidebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü sonradan değiştirilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma kararı kesinleşinceye kadar değiştirilebilmektedir. Tarafların ikisininde yine ortak kararı ile mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar ki her aşamada protokol değiştirilebilir. Değiştirilen unsurlar tekrardan hakimin onayından geçmek durumunda kalacak ve mahkemenin onayı ile boşanma yeni koşullar altında da sağlanabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı boşanma davası süresi, genellikle 30 gün ile 3 ay arasında sürmektedir. Fakat burada önemle belirtmek gerekir ki; anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceği anlaşmalı boşanma protokolünün iyi ve eksiksiz hazırlanmasına ve yargılamanın taraflar tarafından aksatılmamasına bağlıdır. Protokolde belirtilmesi zorunlu unsurlar yer almalı ve bunlar hakkında madde metinlerinden kesin ve net olarak bir çıkarım yapılabilmelidir. En küçük bir uyuşmazlık halinde dava süreci uzayacaktır bu nedenle de anlaşmalı boşanma davası konusunda uzman bir avukattan hukuki yardım almak dava sürecinin kısa ve sağlıklı sürmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar ?

Anlaşmalı boşanma protokolünü dilerlerse eşler birlikte hazırlar, dilerlerse de bir avukata başvurarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlatırlar. 

Anlaşmalı boşanma davası, kısa ve basit gibi görünse de çok fazla dikkat, özen ve bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir boşanma avukatına başvurarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlatmalısınız. Dava açma süreci de ihmal edilmemeli ve yine bir boşanma avukatı tarafından dikkatle takip edilmelidir. Teko Hukuk Bürosu olarak boşanma hukuku, aile hukuku gibi konularda hizmet vermekteyiz. Whatsapp kanalından veya bizleri arayarak anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü gibi konularda bilgi ve destek alabilirsiniz.

​​​​​​​​​​YAZAN

​​​​​​​​​AV. ŞERİFCAN BADILLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir