Sağlık ve tıp hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ve bu alanda hizmet veren-hizmet alan kişiler arasında gerçekleşen hukuki ilişkiyi anlatan hukuk dalıdır. İdare hukuku, ceza hukuku ve medeni hukuku ilgilendiren yönleri olması sebebiyle karma bir hukuk dalıdır.

Sağlık ve tıp hukukunun kapsamı oldukça geniştir. Bu kapsamda yer alan başlıca konular şunlardır:

  • Hasta ve sağlık çalışanı hakları: Hastaların ve sağlık çalışanlarının sahip olduğu haklar, sağlık ve tıp hukukunun temelini oluşturur. Bu haklar, Anayasa, kanunlar ve uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir.
  • Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu: Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu, sağlık ve tıp hukukunun en önemli konularından biridir. Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için, bilgilendirilmiş onam, tıbbi gereklilik ve ölçülülük gibi şartların yerine getirilmesi gerekir.
  • Hatalı tıbbi uygulama ve tazminat sorumluluğu: Hatalı tıbbi uygulamadan kaynaklanan zararlar, Türk Borçlar Kanunu kapsamında tazmin sorumluluğuna tabidir. Hatalı tıbbi uygulamadan kaynaklanan tazminat davalarında, hastanın uğradığı zararın ispatı, tıbbi müdahalenin hatalı olduğunun ispatı ve zarar ile tıbbi müdahale arasındaki illiyet bağının ispatı gerekir.
  • Tıp ceza hukuku: Tıbbi müdahaleler sırasında işlenen suçlar, tıp ceza hukukunun konusunu oluşturur. Bu suçlar arasında, kasten yaralama, ihmali davranışla yaralama, ölüme neden olma, kasten öldürme, yaralama suçundan kaynaklanan malvarlığı zararları, suçtan kaynaklanan malvarlığı zararları, suçtan kaynaklanan manevi zararlar gibi suçlar yer alır.

Sağlık ve Tıp Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetleri

Sağlık ve tıp hukuku alanında avukatlık hizmetleri, bu alandaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve hukuki korunmanın sağlanmasına yöneliktir. Bu kapsamda sunulan başlıca avukatlık hizmetleri şunlardır:

  • Hasta ve sağlık çalışanı haklarının korunması: Hastaların ve sağlık çalışanlarının sahip olduğu hakların korunması, sağlık ve tıp hukuku alanındaki en önemli avukatlık hizmetlerinden biridir. Bu kapsamda, hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarının ihlal edildiği durumlarda, hukuki yollara başvurulması ve mağduriyetlerin giderilmesi sağlanır.
  • Hatalı tıbbi uygulama ve tazminat davalarının takibi: Hatalı tıbbi uygulamadan kaynaklanan zararların tazmini için açılan davaların takibi, sağlık ve tıp hukuku alanındaki en önemli avukatlık hizmetlerinden bir diğeridir. Bu kapsamda, davaların açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilir.
  • Tıbbi müdahalelere ilişkin hukuki danışmanlık: Tıbbi müdahaleler öncesinde ve sonrasında, hastaların ve sağlık çalışanlarının hukuki konularda bilgilendirilmesi ve danışmanlık sağlanması, sağlık ve tıp hukuku alanında sunulan önemli bir avukatlık hizmetidir. Bu kapsamda, tıbbi müdahalelerin hukuki boyutu hakkında bilgi verilmesi, hastaların haklarının korunması ve hukuki risklerin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Sağlık ve Tıp Hukuku Alanında Uzman Avukatlar

Sağlık ve tıp hukuku, karma bir hukuk dalı olması ve oldukça geniş bir kapsamı olması sebebiyle, bu alanda uzman avukatlarla çalışmak önemlidir. Sağlık ve tıp hukuku alanında uzman avukatlar, bu alandaki güncel hukuki gelişmeleri takip ederek, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyacak hukuki çözümler üretebilirler.