Hukuki Makaleler

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi - tekohukuk

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ? sorusu son kira zamları ile çok sorulan sorulardandır. Ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkartmak konulu bir tahliye davası açabilir. 

TBK MADDE 350:

Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ev sahibi kendi oturacağı için kiracısını çıkartmak isterse ilk bakacağı husus kira sözleşmesindeki sürelerdir. Ev sahibi, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır. Eğer bu süre içerisinde davayı açmazsa bir sonraki yılı beklemek zorundadır. 

Ayrıca kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmesinin feshi ile alakalı bir ihtar şartı koşulmuş ise sözleşmeden belirtilen süreden önce kiracıya fesih ihtarnemesigönderilmelidir. Aksi takdirde ev sahibi davayı 1 ay içerisinde açmış da olsa dava ihtar sürelerine uyulmadığı gerekçesiyle reddedilecektir.

Örnek verecek olursak; kira sözleşmesinde şöyle ifadeler geçiyorsa:

• Kontratın sona ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.

• Taraflardan her biri kontratı feshetmek istediğinde en az 15 gün öncesinden karşı tarafa yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde kontrat uzatılmış sayılır.

Bu gibi maddeler hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlamaktadır. Sözleşmenizde böyle bir madde varsa, sözleşme tarihi bitmeden belirtilen sürelere uyarak karşı tarafa bu durumu ihtar etmelidir. Unutulmamalıdır ki whatsapp mesajları delil niteliğinde değildir ve whatsappkanalıyla sadece mesaj göndererek ihtar yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. İhtarnamedeki herhangi bir usulsüzlük durumunda açılacak tahliye davası reddedilecektir. İhtarname hazırlamadan önce bir avukata başvurmanız tavsiye olunur.

Ev Sahibinin Başka Evi Varsa Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ev sahibinin kendi ve ailesinin ihtiyacı sebebiyle açtığı bu davanın adı İhtiyaç Sebebiyle Tahliye davasıdır.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davasında ev sahibinin ihtiyacı samimi ve gerçek olmalıdır.

Ev sahibinin ihtiyacının samimi görülmediği hallerden biri de ev sahibinin aynı şehir sınırları içerisinde başka bir konutunun bulunmasıdır. Ev sahibinin kiracısını çıkartmak istediği şehrin sınırları içerisinde başka bir konutu olması ihtiyacın samimiyetin sorgulanmasına yol açar. Fakat aynı şehir sınırları içerisindeki evlerin nitelikleri de benzer olmalıdır. 

Örnek verecek olursak:

• Ev sahibinin aynı şehir sınırları içerisinde 1 adet 2+1 80 mt2 20 yaşında bir konutu, 1 adet de 4+1 150 mt2 3 yaşında bir konutu varsa ve kiracı bu evde yaşıyorsa, iki konut birbirine muadil seçenekler olmadığından ev sahibi ve ailesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kiracı hakkında tahliye kararı verilebilir.

Ev sahibinin aynı şehirde birden fazla evi olması demek davanın reddolacağı anlamına gelmez. En önemli kıstas ise şudur. Ev sahibi evini kiraya verdiği zamanki hayat şartlarıyla, kiracısını çıkartmak istediği zamanki hayat şartlarında bazı farklılıklar doğmuş olması gerekir. 

Örnek verecek olursak: 

• 2020 yılında evini kiraya vermiş bir ev sahibi 2024 yılında kiracısını evinden çıkartmak istiyor. Gerekçe olarak ise 2018 ve 2021 yıllarında doğmuş iki adet çocuğu olduğunu, ailelerinin 6 kişi olduklarını, çocuklarının büyüdüğünü ve 2+1 evlerinin artık onlara yeterli gelmediğini bu nedenle de 4+1 olan diğer evine ihtiyacı olduğunu belirterek kiracısını çıkartmak isterse bu durumda ihtiyaç samimi olacaktır.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir ?

İhtiyaç sebebiyle tahliye davalarında dava öncesinde zorunlu arabuluculuk müessesesi bulunmaktadır. Dava açılmadan önce arabulucuya başvurarak taraflar dilerse kendileri dilerse avukatları ile temsil edilerek arabuluculuk görüşmelerine katılır. Taraflar arabulucuda anlaşarak dava yoluna gitmeden bu sorunu arabulucu yardımıyla kendi aralarında çözebilmektedirler. 

İhtiyaç sebebiyle tahliye davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın yani konutun bulunduğu mahkeme yetkilidir. Konutun bulunduğu şehirdeki sulh hukuk mahkemelerinin yoğunluğuna göre bu dava türü 1.5 ile 3 yıl arasında sürmektedir. Ayrıca taraflar bu dava türünde çıkacak karara itiraz ederek bölge adliye mahkemesine başvurabilmektedir. Bölge adliye mahkemesinde de dava yine bölgesel yoğunluğa göre 1-2 yıl arasında sürebilmektedir. 

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Nereye Şikayet Edilir ?

Türk Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi, kiracıyı ancak haklı bir nedene dayanarak tahliye edebilir. Ev sahibinin kendisi veya yakınlarının oturması haklı nedenlerden biridir. Ancak, ev sahibinin bu ihtiyacınını ispat etmesi ve bu ihtiyacın samimi olduğunu ispat etmesi gerekir. Ev sahibi, “kendim oturacağım” diyerek kiracıyı evden çıkartıp, evi tekrardan bir başkasına kiraya verirse, bu durumda ev sahibi mahkemeyi yanıltmış olur ve çıkartılan kiracı ev sahibinden tazminat isteme hakkı kazanmış olur. 

Günümüzde konut kiralarının yüksek derecede artması sonucunda ev sahipleri, düşük kira ödeyen kiracılarını tahliye etmek maksadıyla ihtiyaç sebebi öne sürerek, kendim oturacağım diyerek kiracıları tahliye etmektedir. Kanun, bu hakkın kötüye kullanımını önlemek amacıyla, taşınmazın, zorunlu neden olmaksızın, ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaması ve başkasına kiralanması halinde ev sahibi aleyhine yaptırım öngörmüştür. 

Kanun maddesi doğrultusunda ev sahibi 3 yıl geçmedikçe kiralananı eski kiracıdan başkasına kiraya veremeyecektir. Bu hükme aykırılık halinde kiraya verenin tazminat ödeme zorunluluğu vardır. Buna göre, ihtiyaç nedeniyle tahliyeyi sağlayan taraf, 3 yıl dolmadan kiralananı başkasına kiraya verdiği takdirde, son yılda ödenmiş olan 1 yıllık kira bedelini tazminat olarak eski kiracıya ödemekle yükümlüdür.

Fakat kiracı, ev sahibinin ihtiyaç sebeplerini belirttiği ihtarname üzerine evden dava açılmadan çıkarsa bu tazminata hak kazanamaz. Dava sonucunda ev sahibinin ihtiyacı olduğu tespit edilerek tahliye kararı verildikten sonra evi başkasına kiraya verdiği takdirde bu tazminata hak kazanabilmektedir. 

Kiracı Hakları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’ya göre sosyal ve hukuk devletidir. Sosyal devlet kavramı, devletin bireylere güvenlik ve barınma hakkı sağlayan, güçsüzü güçlüye karşı koruyan yapısını ifade etmektedir. Hukuk devleti ilkesi ise devletin ve bireylerin kanunlara bağlı oluşunu ifade etmektedir. Bu 

​Anayasal teminat altına alınan bu hak ile, devlet kiracıları koruyucu şekilde kanunlar yapmaktadır. Bu kanunlar ise genel olarak Türk Borçlar Kanunun’da yer almaktadır. 

​Buna göre, kiracı ve kiraya veren arasında yapılan kira kontratların da, kiracının hakları TBK tarafından korunmaktadır. Kontratta kiracıya sadece kira ödeme ve özen borcu yüklenilmektedir. TBK 343. Gereğince kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, sonradan kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.

Ev Sahibi Annem Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ev sahibi kendi ve yakınlarının ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkartmak konulu bir tahliye davası açabilir. 

TBK MADDE 350:

Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Kanun maddesinde geçen üstsoy kavramı anne ve babayı kapsamaktadır. Ev sahibi annem oturacak diyerek kiracısını çıkarma hakkına sahiptir. Ev sahibinin annesinin bu eve samimi bir şekilde ihtiyacı olması gerekmektedir. 

Ev Sahibi Oğlum Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ev sahibi kendi ve yakınlarının ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkartmak konulu bir tahliye davası açabilir. 

TBK MADDE 350:

Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Kanun maddesinde geçen altsoy kavramı çocukları ve torunları kapsamaktadır. Ev sahibi,oğlum oturacak diyerek kiracısını evden çıkartma hakkına sahiptir. Ev sahibinin oğlunun bu eve samimi bir şekilde ihtiyacı olması gerekmektedir. 

Kiracıya Kendim Oturacağım Diye İhtarname Nasıl Çekilir ?

Ev sahibi kendi ve yakınlarının ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkartmak konulu bir tahliye davası açabilir. Ev sahibi kendi oturacağı için kiracısını çıkartmak isterse ilk bakacağı husus kira sözleşmesindeki sürelerdir. Ev sahibi, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır. Eğer bu süre içerisinde davayı açmazsa bir sonraki yılı beklemek zorundadır. 

Ayrıca kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmesinin feshi ile alakalı bir ihtar şartı koşulmuş ise sözleşmeden belirtilen süreden önce kiracıya fesih ihtarnemesigönderilmelidir. Aksi takdirde ev sahibi davayı 1 ay içerisinde açmış da olsa dava ihtar sürelerine uyulmadığı gerekçesiyle reddedilecektir.

İhtarnamede bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Kiraya verenin (ev sahibinin) ve kiracının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresleri
 • Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi
 • Ev sahibinin taşınmaza kendi oturmak için ihtiyacı olduğunu belirten ifadeler
 • Kiracının taşınmazı tahliye etmesi için verilen süre (kira sözleşmesine göre değişiklik göstermektedir)

Ev Sahibi Kızım Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ev sahibi kendi ve yakınlarının ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkartmak konulu bir tahliye davası açabilir. 

TBK MADDE 350:

Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Kanun maddesinde geçen altsoy kavramı çocukları ve torunları kapsamaktadır. Ev sahibi, kızım oturacak diyerek kiracısını evden çıkartma hakkına sahiptir. Ev sahibinin kızının bu eve samimi bir şekilde ihtiyacı olması gerekmektedir. 

Ev Sahibi Ben Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir ?

Türk Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi, kiracıyı ancak haklı bir nedene dayanarak tahliye edebilir. Ev sahibinin kendisi veya yakınlarının oturması haklı nedenlerden biridir. Ancak, ev sahibinin bu ihtiyacınını ispat etmesi ve bu ihtiyacın samimi olduğunu ispat etmesi gerekir. Ev sahibi, “kendim oturacağım” diyerek kiracıyı evden çıkartıp, evi tekrardan bir başkasına kiraya verirse, bu durumda ev sahibi mahkemeyi yanıltmış olur ve çıkartılan kiracı ev sahibinden tazminat isteme hakkı kazanmış olur. 

Günümüzde konut kiralarının yüksek derecede artması sonucunda ev sahipleri, düşük kira ödeyen kiracılarını tahliye etmek maksadıyla ihtiyaç sebebi öne sürerek, kendim oturacağım diyerek kiracıları tahliye etmektedir. Kanun, bu hakkın kötüye kullanımını önlemek amacıyla, taşınmazın, zorunlu neden olmaksızın, ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaması ve başkasına kiralanması halinde ev sahibi aleyhine yaptırım öngörmüştür. 

Kanun maddesi doğrultusunda ev sahibi 3 yıl geçmedikçe kiralananı eski kiracıdan başkasına kiraya veremeyecektir. Bu hükme aykırılık halinde kiraya verenin tazminat ödeme zorunluluğu vardır. Buna göre, ihtiyaç nedeniyle tahliyeyi sağlayan taraf, 3 yıl dolmadan kiralananı başkasına kiraya verdiği takdirde, son yılda ödenmiş olan 1 yıllık kira bedelini tazminat olarak eski kiracıya ödemekle yükümlüdür.

Ev Sahibi Tebligat Gönderirse Ne Olur ?

Tebligatlar mahkemeler ve icra daireleri tarafından gönderilmekte olup ev sahibi tarafından size gönderilen tebligatlar sonucunda ev sahibinizin size karşı yasal yollara başvurduğunu anlamış olursunuz. Bu yasal yollardan bazıları şunlardır:

 • Kira bedelinin ödenmemesi, geç ödenmesi veya eksik ödenmesi
 • Tahliye taahhütnamesi dolayısıyla tahliye emri
 • İhtiyaç sebebiyle tahliye davası
 • İki haklı ihtar sebebiyle tahliye davası

Ev Sahibi İhtar Çekerse Ne Olur ?

İhtarnameler noter aracılığıyla tarafların birbirine gönderdiği ve ihtar ettiği belgelerdir. Bazı durumlarda ihtarname çekmek dava açmanın ön şartlarından biridir. Bu nedenle ev sahipleri çeşitli ihtarlar çekmektedir.

Ev sahibiniz size karşı ihtar çektiyse, ihtar metnini okuyarak sizden ne talep ettiğini veya size neyi ihtar ettiğini öğrenebilirsiniz. İhtarnamenin hangi nedenle çekildiği bu konuda belirleyicidir. İhtarnamede her yazılan metin doğru değildir, verilen süreler yasal süreler olmayabilir. Size gönderilen ihtarnameyle ilgili ne gibi sorumluluklarınız olduğunu bir avukata danışarak öğrenmeniz gerekmektedir.

Ev sahibinin kiracıya çekebileceği ihtar çeşitleri:

 • Kiracının kiralanan evi belirtilen amaç dışında kullanması
 • Kiracının kiralanan evi amacı dışında kullanması
 • Kiracının evde oturmayıp başkalarının oturması
 • Kiracının evi başkalarına kiraya verdiği
 • Ev sahibinin ihtiyacı dolayısıyla tahliye istemi
 • Ev sahibinin komşulardan aldığı şikayetler

Ev sahibinin kiracıya ihtar çektiğinde kiracının yapması gerekenler şunlardır:

• İhtarnameyi dikkatlice okumak ve ihtarnamede belirtilen aykırılığı gidermek 

• Kiracı, ihtarnamede belirtilen aykırılığı gidermezse, ev sahibi tahliye davası açabilir. Tahliye davası sonucunda, mahkeme kiracının evi tahliye etmesine karar verebilir.

Kiracı, mahkeme kararının kesinleşmesi sonrasında evi tahliye etmek zorundadır.

Çorlu Kira davası avukatı olarak da hizmet veren avukatlık büromuz kiracı ve ev sahiplerinin hukuki konularda danışmanlık alabilmesine ve dava açılmasına, dava takip edilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca deneyimli avukatlarımız tarafından hukuki süreçlerin itinayla takibinin gerçekleştirilmesi ile, kiracı ve ev sahibi arasında oluşan anlaşmazlıklar hukuki alanda çözümlenerek sonuca bağlanabilmektedir.

​​​​​

​​​​​​​​Yazan

​​​​​​​Av. Şerifcan Badıllı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir