Hukuki Makaleler

Kiracı Tahliyesi Nedir? Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı Tahliyesi Nedir? Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı tahliyesi, bir kiralık mülkten kiracının çıkartılması sürecini ifade eder. Kiracı tahliyesi genellikle kiracının kira sözleşmesine uymaması, kira borçlarını ödememesi veya belirli kurallara aykırı davranışlarda bulunması gibi durumlar nedeniyle gerçekleşebilir. Tahliye süreci, ise tahliye sebebine göre değişiklik göstermektedir

Kiracı Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Kiracı tahliye süreci şu adımları içerir:

İhtarname Gönderme:

Kiraya veren (ev sahibi) genellikle önce kiracıya yazılı bir ihtarname gönderir. İhtarname, kiracının sözleşmeye aykırı davranışlarını düzeltmesi, kira borçlarını ödemesi, mülk sahibinin ihtiyacına yönelik, mülkü tahliye etmesi için kiracıya belirli bir süre tanır. İhtarname, mülk sahibini bağlayacağı için muhakkak bir kira avukatı ile danışılarak hazırlanılmalıdır. Her tahliye davasında ihtarname çekilmesi gerekmemektedir.

Tahliye Davası Açma:

Kiracı, ihtarnameye rağmen sözleşmeye aykırılığı düzeltmezse, kira borçlarını ödemezse, mülk sahibinin ihtiyacına rağmen mülkü tahliye etmezse mülk sahibi mahkemeye başvurabilir. Kiracının tahliyesi için mahkeme süreci başlar.

Mahkeme Kararı:

Mahkeme, tarafların durumunu ve dava konusunun haklılığını değerlendirerek kararını verir. Kiracının tahliye edilmesine karar verilirse, icra yoluyla tahliye günü alınır. Tahliye gününe dek mülkü boşaltmamış ise icra dairesi yoluyla mülk tahliye edilir.

Tahliye İşlemi:

Mahkeme kararı alındıktan sonra, gerekçeli kararın yazılmasından itibaren icra takibi başlatılarak evin, işyerinin tahliye süreci başlar. Eğer kiracı icra dairesinin tahliye gününe dek mülkü boşaltmazsa, icra dairesi yoluyla mülk tahliye edilir.

Mülkün Teslimi:

Kiracı tahliye edildikten sonra, ev sahibi mülkü kontrol eder ve gerekirse bakım veya temizlik işlemleri yapar. Kiracıya ait eşyaların saklanması veya tasfiye edilmesi gibi durumlarda da masrafları başlangıçta mülk sahibi karşılar ve mülk, mülk sahibine veya onu vekaleten temsil eden avukatına teslim edilir.

Kiracı Tahliye Davası

Tahliye davasının kanunda sayılmış birçok çeşidi bulunmaktadır bunları 3’e ayırmak gerekir. 1. Kiracıdan kaynaklanan tahliye sebepleri, 2. Kiraya verenden ( mülk sahibi) kaynaklanan tahliye sebepleri ve 3.Kanundan kaynaklanan tahliye sebepleri

Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri

Tahliye Taahütnamesi Verilmesi

Kiracının tahliye taahhüdünde bulunması (TBK m. 352): ‘‘Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.’’ 

Kiracı, ev sahibine tahliye taahhütnamesi vermişse, imzalamışsa taahhütnamede belirtilen tahliye tarihinde evi tahliye etmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihte evi tahliye etmezse ev sahibi 1 ay içerisinde icra takibi veya dava açarak bu hakkını öne sürmelidir. Ev sahibi tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yasal yollara başvurmazsa bu belgeye dayalı hakkı sona ermiş olur. Burada 1 aylık süre hak düşürücü süredir. Bu tarihten itibaren tahliye taahhütnamesi bir sonuç doğurmaz.

Tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği için de bazı şartlar aranmaktadır: Taahhütnamenin yazılı şekilde yapılmış olması, belirli bir tahliye tarihinin belirtilmiş olması, tarafların hür iradelerine dayanmış olması, kiracı veya onun bu konuda özel olarak vekalet vererek yetkili kıldığı kişi tarafınca imzalanmış olması. Yargıtay da tahliye taahhütnamelerinin geçerlilik şartları hususunda son derece dikkatlidir.

Uygulamada sıkça karşılaşılan kiracının mülkü ilk kiraladığı gün kira sözleşmesi ile birlikte imzalatılan tahliye taahhütnamesi yerleşik Yargıtay kararlarına göre geçersizdir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken durum belgedeki düzenleme tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin aynı gün olmasıdır.

Tahliye taahhütnamesi boş bir şekilde imzalanarak ev sahibine verildiyse ev sahibi bu belgeyi istediği gibi doldurarak işlem yapabilmektedir. Burada kiracı, evrakı boş verdiğini iddia ederek taahhütnamenin geçersizliğini iddia edemeyecektir. Yargıtay kararları gereğince bu işlem açığa imza, beyaza imza şeklinde kabul edilecektir ve açığa imza atan kişinin imzayı attığı takdirde üstünün doldurulabileceğini öngörerek imzalaması sebebiyle bu tahliye taahhütü geçerli olacaktır.

Kiracının kirasını süresinde ödememesi

TBK md. 315– Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

En geç, kira sözleşmesinde belirtilen ödeme gününde yapılmayan ödemelerle ilgili ev sahibi icra takibi yaptığında kiracının eline geçen tebligatta 7 gün içerisinde borca itiraz hakkının olduğu, 30 gün içerisinde de ödeme yapmaması halinde tahliye edilebileceği yönünde bir yazı bulunur. Kiracı bu tebligatın eline ulaşmasını takip eden 30 gün içerisinde itiraz etmiş olsa dahi kira borcunu ödememesi halinde, ev sahibinin açacağı bir tahliye davası ile tahliye edilecektir.   

Kiracının kira sözleşmesine ve kanuna aykırı hareketlerde bulunması

Kiracının hem kira sözleşmesinden hem de kanundan kaynaklanan bazı yükümlülükleri vardır. Kiralanan yeri özenle kullanma, kiralananın gösterilmesine katlanma borcu, komşulara saygı gösterme bunlardan bazılarıdır.

Kiracı yukarıda sayılan yükümlülüklerinin dışına çıkarsa ev sahibi bu durumlardan dolayı kiracı tahliye hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanabilmesi için ev sahibi, kiracıya 30 gün içerisinde bu sözleşmeye aykırılığını düzeltmesini aksi takdirde tahliye davası açılacağını ihtar çekerek bildirmelidir. Bazı hallerde bu ihtar çekme şartı aranmamaktadır. Bu haller şunlardır: kiracının kiralanan yere kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının ev sahibi veya aynı taşınmazda oturan kişiler ve komşular bakımından çekilmez olması durumlarında ev sahibi, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

İki haklı ihtar; kiracının, kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira bedelini, kira sözleşmesinde belirlenen ödeme gününde ödememesi sebebiyle bir yıllık kira dönemi içinde iki kez temerrüde (kira borcunu ödememesi) düşmesi sonucu kiralayan tarafından kiracıya gönderilen yazılı belgedir.

Bir kira yılı içerisinde kiracı kira borcunun tamamını veya bir kısmını ödememesi halinde icra takibi açma yoluyla veya ihtar çekme yoluyla bildirmesi durumunda, bu durumun ikinci kez yaşanmasıyla ev sahibi artık kira yılının bitiminde 1 ay içinde iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açabilecektir.

Kiraya verenden (ev sahibi) kaynaklanan kiracı tahliye sebepleri:

Kiraya verenin veya yakınlarının kira sözleşmesine konu olan konut/işyerine gereksinim duyması 

TBK m. 350: Kiraya veren, kira sözleşmesini;

Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Mahkeme, ihtiyaç sebebine dayanılarak açılan davalarda davacılar tarafından ihtiyacıngerçek, samimi ve zorunlu olmasını aramaktadır. Ev sahibi davayı kazanarak kiracısını tahliye ettiği durumda evi 3 yıl boyunca kiralayamayacaktır. Kiraladığı durumda ise eski kiracısına 1 yıllık kira bedeli tazminat ödemek durumunda kalacaktır.

Konut/işyerinin yeni malikinin ihtiyacı sebebiyle kiracı tahliyesi

TBK md. 351: Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Bir evi veya işyerini satın alan yeni malik, bir ay içerisinde kiracıya çekeceği ihtarname ile kira sözleşmesini 6 ay sonra sonlandıracağını bildirir. 6 ay sonra kiracı mülkü tahliye etmediyse yeni malik tahliye davası açabilecektir.

Kanun maddesinde geçen üstsoy kavramı anne ve babayı kapsamakta, altsoy kavramı ise çocuklar ve torunları kapsamaktadır. Ev sahibi annem, babam, oğlum, kızım, torunum oturacak diyerek kiracısını çıkarma hakkına sahiptir. Ev sahibinin bu yakınının da bu eve samimi bir şekilde ihtiyacı olması gerekmektedir. 

Kira sözleşmesine konu olan konut/işyerinin inşa ve imarı sebebiyle (TBK m. 350/b.2):

Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Kanundan kaynaklanan kiracı tahliye sebepleri:

a. 10 uzama yılının dolması nedeniyle tahliye

Belirli süreli kira sözleşmeleri bakımından 10 yıllık kiracının tahliyesi kanunda, TBK md.347/1 kapsamında ele alınmıştır. 

TBK md. 347/1: “Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.”

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, belirli süreli kira sözleşmesinde başlangıçta belirlenen kira süresi, 10 yılın hesabına katılmaz. Sözleşmedeki süre dolduktan sonra bu sürenin üstünden 10 yıl geçmesi gerekir. Belirlenen kira süresi ve 10 yıllık süre geçtikten sonra, bunu takip eden her yeni kira yılı bitiminden en az 3 ay önce ihtar çekilmesi gerekmektedir. İhtar çekilmesine rağmen kira döneminin sonunda kiracı çıkmadıysa ev sahibi tahliye davası açma hakkına sahiptir.

Örnek verecek olursak:

Kira müddeti 1 yıl olarak belirlenmişse ve kira sözleşmesi 01.01.2012 yılında başlamışsa 01.01.2013 yılından itibaren 10 yıl geçmesiyle en geç 01.10.2023 tarihinde ihtar çekerek 01.01.2024’ten itibaren mülk sahibi tahliye davası açabilecektir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır ?

Kiracının tahliye edilmesi için birçok neden vardır bunları başlıklar olarak sıralayacak olursak:

Kiracıdan Kaynaklanan Kiracı Tahliye Sebepleri

  • a.Tahliye Taahütnamesi Verilmesi
  • b.Kiracının kirasını süresinde ödememesi
  • c. Kiracının kira sözleşmesine ve kanuna aykırı hareketlerde bulunması
  • d. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

Kiraya verenden (ev sahibi) kaynaklanan tahliye sebepleri:

  • Kiraya verenin veya yakınlarının kira sözleşmesine konu olan konut/işyerine gereksinim duyması 
  • Konut/işyerinin yeni malikinin ihtiyacı sebebiyle kiracı tahliyesi
  • Kira sözleşmesine konu olan konut/işyerinin inşa ve imarı sebebiyle

Kanundan kaynaklanan sebeplerle kiracı tahliye

10 uzama yılının dolması nedeniyle tahliye

Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi

Tahliye davalarının hangi sebebe bağlı olduğuna ve davanın hangi mahkemede görüldüğüne göre değişmektedir. Tahliye davası icra hukuk mahkemesinde açıldığı takdirde konutun bulunduğu şehirdeki icra hukuk mahkemelerinin yoğunluğuna göre bu dava türü 3 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir.

İhtiyaç sebebiyle kiracı tahliye davalarında dava öncesinde zorunlu arabuluculuk müessesesi bulunmaktadır. Dava açılmadan önce arabulucuya başvurarak taraflar dilerse kendileri dilerse avukatları ile temsil edilerek arabuluculuk görüşmelerine katılır. Taraflar arabulucuda anlaşarak dava yoluna gitmeden bu sorunu arabulucu yardımıyla kendi aralarında çözebilmektedirler.  

İhtiyaç sebebiyle tahliye davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın yani konutun bulunduğu mahkeme yetkilidir. Konutun bulunduğu şehirdeki sulh hukuk mahkemelerinin yoğunluğuna göre bu dava türü 1.5 ile 3 yıl arasında sürmektedir. Ayrıca taraflar bu dava türünde çıkacak karara itiraz ederek bölge adliye mahkemesine başvurabilmektedir. Bölge adliye mahkemesinde de dava yine bölgesel yoğunluğa göre 1-2 yıl arasında sürebilmektedir. 

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer

Tahliye davalarının hangi sebebe bağlı olduğuna ve davanın hangi mahkemede görüldüğüne göre değişmektedir. Kiracı Tahliye davası icra hukuk mahkemesinde açıldığı takdirde konutun bulunduğu şehirdeki icra  hukuk mahkemelerinin yoğunluğuna göre bu dava türü 3 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir.

İhtiyaç sebebiyle kiracı tahliye davalarında dava öncesinde zorunlu arabuluculuk müessesesi bulunmaktadır. Dava açılmadan önce arabulucuya başvurarak taraflar dilerse kendileri dilerse avukatları ile temsil edilerek arabuluculuk görüşmelerine katılır. Taraflar arabulucuda anlaşarak dava yoluna gitmeden bu sorunu arabulucu yardımıyla kendi aralarında çözebilmektedirler.  

İhtiyaç sebebiyle tahliye davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın yani konutun bulunduğu mahkeme yetkilidir. Konutun bulunduğu şehirdeki sulh hukuk mahkemelerinin yoğunluğuna göre bu dava türü 1.5 ile 3 yıl arasında sürmektedir. Ayrıca taraflar bu dava türünde çıkacak karara itiraz ederek bölge adliye mahkemesine başvurabilmektedir. Bölge adliye mahkemesinde de dava yine bölgesel yoğunluğa göre 1-2 yıl arasında sürebilmektedir. 

Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır

Kiracıya ihtar, herhangi bir noterden çekilebilmektedir. İhtarname, kiracının sözleşmeye aykırı davranışlarını düzeltmesi, kira borçlarını ödemesi, mülk sahibinin ihtiyacına yönelik, yeni malikin ihtiyacına yönelik, mülk sahibi kiracıya belirli bir süre tanır. İhtarnamede yazan her şey, mülk sahibini bağlayacağı için muhakkak bir avukata danışılarak hazırlanılmalıdır.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç Nasıl Devam Eder

İhtarname ile kiracıya evi tahliye etmesi veya sözleşmeye aykırılığı gidermesi için kanuna uygun olarak verilen sürenin sonunda kiracı, mülkü tahliye etmemişse mülk sahibi artık tahliye davası açma hakkını elde etmiş olur. Yargılama sonucunda kiracı tahliye kararı verildiği takdirde kiracı tahliye edilecektir. 

Ev sahibim ibanını kapattı ne yapmalıyım ?

Kira sözleşmesinde ödeme yöntemi olarak banka yolu seçilebilmektedir. Kira sözleşmesinde belirtilen banka hesabına, ibana kira ödemesi yapılabilmesi hukuken mümkündür. Ev sahibi bu iban hesabını kapatmış ise öncelikle kendisinden yeni bir iban hesabı vermesini talep etmelisiniz. Yeni bir iban bildirmediği takdirde iki seçeneğiniz var. İlk seçenek, PTT’ye giderek konutta ödeme teslim seçeneğiyle ev sahibinize kira bedelini gönderebilirsiniz. İkinci seçenekte ise sulh hukuk mahkemelerinde tevdi mahalli tayini talep etmelisiniz.

Tevdi mahalli tayini, mahkemeden kiranızı ödemenize ev sahibiniz müsaade etmediği için mahkemenin ev sahibi adına yeni bir banka hesabı açılmasını isteme talebinden ibarettir. Mahkeme yeni bir banka hesabı açtırır ve kira ödemelerinizi bu hesaba ödersiniz. İlk yolu tercih eder ve PTT ödemesini ev sahibiniz iade ederse son çareniz ikinci yol olan tevdi mahalli tayini davası açmak olacaktır.

Ev sahibim ibanı kapattı diyerek kira ödemesi yapmadığınız takdirde açılacak icra takiplerine de ödeme yapmazsanız kiracı tahliye edilme riskiniz bulunmaktadır. İban kapatıldığı durumlarda yukarıdaki yollardan birini izlemelisiniz. 

Ev sahibim ibanını değiştirdi ne yapmalıyım ?

Kira sözleşmesinde ödeme yöntemi olarak banka yolu seçilebilmektedir. Kira sözleşmesinde belirtilen banka hesabına, ibana kira ödemesi yapılabilmesi hukuken mümkündür. Ev sahibi bu iban hesabını değiştirdiyse öncelikle kendisinden yeni bir iban hesabı vermesini talep etmelisiniz. Yeni bir iban bildirmediği takdirde iki seçeneğiniz var. İlk seçenek, PTT’ye giderek konutta ödeme teslim seçeneğiyle ev sahibinize kira bedelini gönderebilirsiniz. İkinci seçenekte ise sulh hukuk mahkemelerinde tevdi mahalli tayini talep etmelisiniz.

Tevdi mahalli tayini, mahkemeden kiranızı ödemenize ev sahibiniz müsaade etmediği için mahkemenin ev sahibi adına yeni bir banka hesabı açılmasını isteme talebinden ibarettir. Mahkeme yeni bir banka hesabı açtırır ve kira ödemelerinizi bu hesaba ödersiniz. İlk yolu tercih eder ve PTT ödemesini ev sahibiniz iade ederse son çareniz ikinci yol olan tevdi mahalli tayini davası açmak olacaktır.

Ev sahibim ibanı değiştirdi diyerek kira ödemesi yapmadığınız takdirde açılacak icra takiplerine de ödeme yapmazsanız kiracı tahliye edilme riskiniz bulunmaktadır. İban değiştirime durumlarında yukarıdaki yollardan birini izlemelisiniz. 

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını çıkartmak konulu bir kiracı tahliye davası açabilir. 

TBK MADDE 350:

Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Ev sahibi kendi oturacağı için kiracısını çıkartmak isterse ilk bakacağı husus kira sözleşmesindeki sürelerdir. Ev sahibi, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır. Eğer bu süre içerisinde davayı açmazsa bir sonraki yılı beklemek zorundadır. 

Ayrıca kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmesinin feshi ile alakalı bir ihtar şartı koşulmuş ise sözleşmeden belirtilen süreden önce kiracıya fesih ihtarnemesigönderilmelidir. Aksi takdirde ev sahibi davayı 1 ay içerisinde açmış da olsa dava ihtar sürelerine uyulmadığı gerekçesiyle reddedilecektir.

Örnek verecek olursak; kira sözleşmesinde şöyle ifadeler geçiyorsa:

• Kontratın sona ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.

• Taraflardan her biri kontratı feshetmek istediğinde en az 15 gün öncesinden karşı tarafa yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde kontrat uzatılmış sayılır.

Bu gibi maddeler hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlamaktadır. Sözleşmenizde böyle bir madde varsa, sözleşme tarihi bitmeden belirtilen sürelere uyarak karşı tarafa bu durumu ihtar etmelidir. Unutulmamalıdır ki whatsapp mesajları delil niteliğinde değildir ve whatsappkanalıyla sadece mesaj göndererek ihtar yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. İhtarnamedeki herhangi bir usulsüzlük durumunda açılacak kiracı tahliye davası reddedilecektir. İhtarname hazırlamadan önce bir avukata başvurmanız tavsiye olunur.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Kiracı Tahliye Edilir

Kiracı, kirasını düzenli ödese dahi tahliye edilmesi mümkündür. Şöyle ki, ev sahibinin veya yakınlarının konuta ihtiyaç duyması halinde, ihtiyacın samimi,gerçek ve zorunlu olması durumunda ihtiyaç sebebiyle tahliye davası için önce ihtar çekilecek ihtarda verilen 6 ay süre içerisinde evi kiracı tahliye etmezse ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılarak tahliye gerçekleştirilebilecektir. 

İhtarnamede bulunması gereken unsurlar şunlardır:

– Kiraya verenin (ev sahibinin) ve kiracının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresleri

– Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi

– Ev sahibinin taşınmaza kendi oturmak için ihtiyacı olduğunu belirten ifadeler

– Kiracının taşınmazı tahliye etmesi için verilen süre (kira sözleşmesine göre değişiklik göstermektedir)

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI) ADI SOYADI :

TAAHHÜT EDENİN EŞİ :

KİRAYA VERENİN ADI SOYADI         :

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ     :

DÜZENLEME TARİHİ​​​      :

TAHLİYE TARİHİ ​​​​      

Halihazırda kiracı olarak oturmakta ve kullanmakta olduğum yukarıda bilgileri yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddesi uyarınca boş bir şekilde ve sağlam olarak yukarıda belirtmiş olduğum tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı kiralayana/mal sahibine teslim edeceğimi, yine yukarıda adı geçen kiralayanın/mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı her türlü masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden kaynaklı olarak uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)     :

İMZASI     :

TAAHHÜT EDENİN EŞİ     :

İMZASI     :

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur

Tahliye davalarının bir kısmı icra hukuk mahkemesinde bir kısmı da sulh hukuk mahkemelerinde açılmaktadır. Bu mahkemelerde verilen kararlar miktar bakımından kesin karar veya istinaf edilecek kararlardan olabilir. İcra hukuk mahkemesinde 2024 yılı için 66.090-TL’nin altındaki yıllık kira bedeli olan bir davada çıkacak karar kesin karar olacaktır ve temyiz, istinaf edilemeyecektir. Sulh hukuk mahkemelerinde ise 2024 yılı için 28.250-TL’nin altındaki yıllık kira bedeli olan bir davada çıkacak karar kesin karar olacaktır ve temyiz, istinaf edilemeyecektir. Bu bedellerin üzerinde olan miktarlardaki davalarda istinaf yolu (bir üst mahkeme) açık olacaktır. 

İstinafa veya temyize giden dosya tekrardan incelenecek ve bir karar verilecektir. 

İcra hukuk mahkemesinde açılan tahliye davaları istinaf edilse dahi tahliye kararı durmaz ve kiracı tahliye edilebilir.Sulh hukuk mahkemesinde açılan tahliye davalarında ise istinaf edildiğinde tehir-i icra kararı alınarak tahliye durdurulabilir.

Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi

Mahkeme, ihtiyaç sebebine dayanılarak açılan davalarda davacılar tarafından ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olmasını aramaktadır. Ev sahibi davayı kazanarak kiracı tahliye ettiği durumda evi 3 yıl boyunca kiralayamayacaktır. Kiraladığı durumda ise eski kiracısına 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemek durumunda kalacaktır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Tahliye davası açmanın masrafı başlangıç olarak 2500 Lira civarında olacaktır. Daha sonra bilirkişi, keşif gibi incelemeler de yapıldığı takdirde 2000-3000 TL arasında ek bir masraf daha dosyanın ilerleyen sürecinde doğabilmektedir. Fakat bu yapılan masraflarda davayı kaybeden taraftan daha sonra tahsil edilebilecektir.

Yazan

Av. Şerifcan BADILLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir